LIN_0734

Laka Fakalakalaka Pasifika ma‘a hotau Kaha‘u

Ki he kau faifekau mo e kau sētuata ‘o e ngaahi Fai’anga Lotu,

Malo Ho‘omou Lelei,
Tupu mei he lahi ‘o e ngaahi polopalema ‘oku fekuki pea mo hotau kakai Pasifiki ‘i ‘Aokalani ni, kuo fa’ufa‘u ai ‘e he Komiti Fale’i e Pasifiki ki he Kosilio Fakakolo ‘Aokalani (Pacific Advisory Committee to the Auckland City Council) ha laka ke fakahaa’i ‘aki ‘etau ta’efiemalie, ‘a kitautolu ‘a e kakai ‘o e Pasifika.

Ko  ni’ihi eni ‘o e ngaahi polopalema ‘oku tau hoha’a ki ai: nofo’anga ‘oku ma‘ama‘a(affordable housing), tu’unga ako lelei ange (better education), ke toe lelei ange hono tokangaekina ‘etau tu’unga mo’ui lelei (quality healthcare), ke ma’u ha ngaue lelei ‘etau fanau (better jobs), ke toe potupotutatau ange ‘a e ngaahi fai fakamaau (fairer Justice System), kaha’u lelei ange ma’a ‘etau fānau, pea mo e ngaahi me’a kehe pe. ‘Oku ‘ikai ke fu’u fakafiemalie ‘a hono tokanga’i kitautolu ‘e he kau taki ‘o ‘Okalani ni pea mo e pule’angaa foki.

‘Oku ‘i ai ‘etau lea ‘oku taka ‘i he fonua, “Ka tokolahi e kii ‘a e fanga veka pea ‘e tō ‘a e ‘uha”.  ‘Oku ‘uhinga eni ia ka tau kau tokolahi uouongataha ke feinga’i ha fa’ahinga me’a pea ‘e malava ‘ānoa pē ‘a e me’a ko ia. Na’a tau fakamo’oni ki ai he taimi na’a tau talitali ai e timi ‘Ikaletahi he ta’u kuo ‘osi ki he tau’i ‘o e Ipu ‘a Mamani he ‘akapulu. Ko e talu e tu’u ‘a e mala’e vakapuna fakava’aha pule’anga ‘oku te’eki ta’etotongi ia kae tālunga mo e ngaue ‘a e kakai Tonga.

Ko ia ‘oku fai atu ai ‘a e fakaafe pea mo e kole ni ke mou me’a mai mu’a ke tau kafataha ‘i hono poupou’i ‘o e laka ni ke fakahaa’i ki he kau taki ‘o e pule’angā mo ‘Aokalani ‘a e ngaahi feima’u ‘a hotau kakaī. Ko ‘etau kau tokolahi ko e fu’u ivi malohi kia kitautolu kotoa.

Ko e ouau mahu’inga ‘o e lakanga ni ko e ngaahi lea kae’uma’a foki ‘a e ouau lotu ‘e tataki pe ia ‘e he kau taki lotu mei hotau komunitī ‘a ia ‘e fakafofonga ki tautolu ‘e he Faifekau Sea ‘o e Vahefonua Tonga O Aotearoa, Faifekau Setaita Kinahoi Veikune.

‘Oku pehe ni leva ‘a e fokotu’utu’u ki he lakā:

‘Aho:                                          Tokonaki, 16 Sune 2012
Taimi:                                       9:00 pongipongi
Feitu’u fakataha’anga:        Albert Park, loto kolo ‘o ‘Okalani.

Ka toe ‘i ai ha ngaahi faka’eke’eke mavahe kataki ‘o fetu’utaki mai ki he fakafofonga Tonga ko Faifekau ‘Ikilifi Pope ‘i he fika telefoni: 09 636 45 87 (ngaue); pe 027 445 0205 (moupaila)

Faka’apa’apa atu,

Faifekau Uesifili Unasa
Sea ‘o e Komiti Ngāue      

, ,

Comments are closed.